Regulamin Studio Dekerta - Studia Fotograficznego w Krakowie

Regulamin Wynajmu Studia Fotograficznego “STUDIO DEKERTA”

§ 1 Wstęp

 1. Właścicielem i zarządzającym studiem fotograficznym Studio Dekerta w Krakowie jest firma MY MOBI Roman Barzyczak, NIP: 5521676665, określany jako Wynajmujący.
 2. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.
 3. Studio przeznaczone jest do wykonywania sesji fotograficznych oraz nagrywania materiałów filmowych.
 4. Najemcą mogą być wyłącznie osoby działające w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 5. Możliwość wynajmu do innych celów (spotkania, warsztaty, itp.) po uzyskaniu zgody Wynajmującego.
 6. Zastosowanie mają Regulamin oraz warunki Umowy najmu.

§ 2 Opis działalności

 1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia przy ul. Jana Dekerta 2b, wraz z wyposażeniem: statyw, lampy, akcesoria, kuchnia, pokój dzienny, łazienka.
 2. Użytkowanie sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta; w razie wątpliwości należy zasięgnąć porady Wynajmującego.
 3. Możliwość wynajęcia dodatkowych akcesoriów za dodatkową opłatą.

§ 3 Obowiązki Najemcy

 1. Najemca zobowiązany do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i dbania o jego stan.
 2. Zwrócenie sprzętu i wyposażenia w stanie początkowym; pokrycie ewentualnych szkód.
 3. Pomieszczenia i wyposażenie należy zwrócić w takim samym stanie jak przed wynajmem.
 4. Zakaz wykorzystywania studia do celów niezgodnych z prawem.
 5. Zakaz palenia, spożywania alkoholu, narkotyków i substancji psychotropowych w studiu.
 6. Zakaz wnoszenia rzeczy niebezpiecznych i zwierząt; ograniczenia dotyczące palenia świec.
 7. Wynajmujący może przerwać wynajem w przypadku naruszenia Regulaminu.

§ 4 Opłaty

 1. Opłaty za wynajem studia zgodnie z Cennikiem na stronie studia; dodatkowe opłaty za wykorzystanie dodatków.
 2. Ceny netto, do których należy doliczyć VAT; opłaty obejmują media.
 3. Jednostka rozliczeniowa: rozpoczęta godzina zegarowa.
 4. Czas wynajmu liczony od potwierdzonej rezerwacji do zakończenia.
 5. Stała cena przy spóźnieniach lub wcześniejszym zwolnieniu studia.
 6. Możliwość przedłużenia najmu; opłata za dodatkowy czas.
 7. Zasady odwoływania rezerwacji i związane z tym koszty.
 8. Koszty ewentualnego sprzątania studia.

§ 5 Rezerwacja Studia i płatność

 1. Rezerwacja telefoniczna, mailowa lub przez media społecznościowe.
 2. Potwierdzenie rezerwacji przez Wynajmującego.
 3. Płatność przed wynajmem w siedzibie studia lub przelewem.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku.
 2. Najemca świadomy zasad zawartych w Regulaminie.
 3. Możliwość zmiany Regulaminu przez Wynajmującego.
 4. Konieczność zapoznania się z najnowszą wersją Regulaminu.
 5. Zapoznanie osób korzystających z Przedmiotu najmu z zasadami ochrony danych osobowych (RODO).

Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna RODO

 1. Administrator danych: Roman Barzyczak.
 2. Cele przetwarzania danych: zawarcie i wykonanie umowy, obowiązki publicznoprawne, marketing, obrona przed roszczeniami.
 3. Odbiorcy danych: dostawcy usług, organy administracji, pracownicy Administratora.
 4. Prawa związane z przetwarzaniem danych: dostęp, przenoszenie, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, skarga do UODO.
 5. Prawo zgłoszenia sprzeciwu.
 6. Realizacja praw: osobiście, pocztowo, mailowo.
 7. Dobrowolność podawania danych; konieczność dla realizacji celów.
 8. Usunięcie danych po upływie okresu przedawnienia roszczeń.