Regulamin wynajmu Studio Dekerta

§ 1 Wstęp

 1. Właścicielem i zarządzającym studiem fotograficznym Studio Dekerta w Krakowie jest firma MY MOBI Roman Barzyczak NIP: 5521676665, w niniejszym regulaminie określanym jako Wynajmujący.
 2. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.
 3. Podstawowym przeznaczeniem studia jest wykonywanie sesji fotograficznych oraz nagrywanie materiałów filmowych.
 4. Najemcą mogą być wyłącznie osoby zawierające umowę najmu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 5. Dodatkowo studio może być wynajmowane do innych celów m.in.: spotkania, warsztaty, wieczory panieńskie, konferencje, prezentacje, wystawy, inne ale po uzyskaniu w tym zakresie wyraźnej zgody Wynajmującego (zawartej np. w umowie najmu).
 6. Do najmu ma zastosowanie Regulamin a także bardziej szczegółowe warunki umowy najmu zawartej pomiędzy Wynajmującym i Najemcą w zakresie Przedmiotu najmu (jeżeli dodatkowe oświadczenia będą zawierane). Razem z Regulaminem Wynajmujący udostępnia także Cennik dostępny pod adresem www.studiodekerta.pl

§ 2 Opis działalności

 1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego (przy ul. Jana Dekerta 2b) wraz z wyposażeniem studyjnym obejmującym: statywy, lampę światła stałego, lampę do portretów, akcesoria, wyposażenie kuchni, pokoju dziennego, łazienki (łącznie “Przedmiot najmu”)
 2. Sprzęt i dodatki wchodzące w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, i z jego przeznaczeniem, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.
 3. Istnieje możliwość wynajęcia dodatkowych akcesoriów (projektor, pościel, kwiaty, lampy) i wyposażenia do sesji, za dodatkową opłatą, zgodnie z cennikiem lub indywidualnymi ustaleniami.

§ 3 Obowiązki Najemcy

 1. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie i dodatki w stanie bardzo dobrym. Wszelkie usterki sprzętu, funkcjonowania kuchni, pokoju dziennego czy łazienki należy zgłaszać jak najszybciej. Brak takiego zgłoszenia oznacza, że Najemca nie wnosi uwag do stanu Przedmiotu najmu. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt i akcesoria nie uległy uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).
 2. Sprzęt i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).
 3. Pomieszczenia i pozostałe wyposażenie studia (meble, kuchnia, pokój dzienny, łazienka) należy zwrócić w takim samym stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania.
 4. Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
 5. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz spożywania alkoholu i zażywania narkotyków lub innych środków odurzających i substancji psychotropowych, których przechowywanie lub spożywanie jest prawnie zakazane.
 6. Zakazane jest wnoszenie do Studia rzeczy niebezpiecznych oraz zwierząt.
 7. W studiu zabrania się palenia świec. Wykorzystanie świec jest dopuszczalne wyłącznie w obecności Wynajmującego.
 8. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa lub w inny sposób narusza niniejszy Regulamin.
 9. Wynajmujący odpowiada (jak za własne działania lub zaniechania) za zachowania swojego personelu lub inne osoby którym umożliwił korzystanie z Przedmiotu najmu.

§ 4 Opłaty

 1. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika zamieszczonego na stronie studia pod adresem www.studiodekerta.pl. W cenniku są podane również dodatkowe opłaty związane z najmem (wykorzystanie tła, akcesoriów, mebli, itp.).
 2. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT według aktualnej stawki Jeżeli inaczej nie wskazano opłaty obejmują także media (prąd / woda) chyba, że ich wykorzystanie przekracza rozsądne potrzeby (np. wykorzystanie prądu ponad średnie zużycie dzienne w gospodarstwie domowym).
 3. Jednostką rozliczeniową jest rozpoczęta godzina zegarowa.
 4. Czas trwania wynajmu studia wraz ze sprzętem i wyposażeniem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją (umowa wynajęcia) do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji.
 5. W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia studia przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.
 6. W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia studia przez ostatniego uczestnika sesji. Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z Cennikiem wg wynajmu godzinowego (za każdą rozpoczętą godzinę).
 7. Przedłużenie najmu może nastąpić tylko gdy istnieje taka możliwość.
 8. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia oraz sprzętu w dniu lub na 1 dzień przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 100% wg Cennika.
 9. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia oraz sprzętu na 2 dni przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 50% wg Cennika.
 10. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnego sprzątania studia w wysokości 150 zł netto (dotyczy &3 pkt 3).
 11. Jeżeli tematyka sesji zdjęciowej lub nagrania wymagać będzie użycia dodatkowych dekoracji (np. sztucznego śniegu, konfetti) Najemca zobowiązany jest do zapłacenia 150 zł netto za sprzątanie, którego podejmie się Wynajmujący po opuszczeniu studia przez Najemcę.

§ 5 Rezerwacja Studia i płatność

 1. Rezerwacji studia można dokonać telefonicznie pod numerem (tel.889130008), mailowo: hubicka.s@gmail.com oraz za pośrednictwem mediów społeczniościowych instagram: studiodekerta fb; studiodekerta.
 2. Rezerwacja będzie potwierdzona przez Wynajmującego taką drogą jak został nawiązany kontakt rezerwacyjny.
 3. Płatności należy dokonać przed wynajmem w siedzibie studia lub przelewem na konto, po wcześniejszym ustaleniu.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku.
 2. Najemca rezerwując studio jest w pełni świadomy zasad zawartych w “Regulaminie wynajmu Studia Fotograficznego STUDIO DEKERTA”, oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji niewywiązania się z jego postanowień.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.
 4. Najemca musi zapoznać się każdorazowo z najbardziej aktualną wersją Regulaminu dostępną na www.studiodekerta.pl
 5. Najemca zobowiązany jest zapoznać się oraz inne osoby korzystające z Przedmiotu najmu z zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w załączniku nr 1 poniżej (klauzula informacyjna RODO).

Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna RODO

 1. Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest Roman Barzyczak -> dalej: „Administrator” (adres do korespondencji: Zabłocie 26/20; NIP: 5521676665). We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych skontaktuj się z nami pisząc na adres wskazany powyżej lub na adres mailowy: hubicka.s@gmail.com

Niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie przede wszystkim do przetwarzania danych osobowych samych Najemców. Administratorem danych członków personelu Najemcy (którym umożliwia dostęp do Przedmiotu najmu) jest sam najemca, chyba, że przetwarzanie tych danych będzie niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt 2 poniżej.

 1. Jakie są cele przetwarzania danych?

Cele przetwarzania danych:

· zawarcie oraz wykonanie przez umowy, w tym jej rozliczenia (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) rodo w przypadku strony umowy a także art. 6 ust. 1 lit. f) w przypadku osób delegowanych do zawarcia i wykonania umowy w imieniu strony umowy);

· realizacja obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c) rodo);

· realizacja marketingu bezpośredniego (drogą tradycyjną) administratora danych w czasie wykonywania zawartej umowy lub bezpośrednio po jej zakończeniu (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych;

· dochodzenie, ustalenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną korespondencją, zawieraną lub wykonywaną umową (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych.

W celu zawarcia i wykonania umowy mogą być pozyskiwane dane osobowe z CEIDG oraz KRS oraz KRD (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) tj. uzasadniony interes administratora danych).

 1. Kto może być odbiorcą danych?

Kategorie odbiorców: dostawcy usług informatycznych, księgowych, prawnych, organy administracji publicznej, upoważnieni pracownicy Administratora.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługuje Ci prawo do:

· dostępu do danych,

· przenoszenia danych,

· sprostowania i usunięcia danych,

· ograniczenia przetwarzania.

· wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. Prawo zgłoszenia sprzeciwu

Za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rodo (zob. powyżej), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Administratora, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw możesz zgłosić w sposób wskazany poniżej (w części jak się z nami kontaktować).

 1. Jak możesz realizować swoje prawa?

Swoje prawa możesz realizować osobiście w siedzibie administratora, drogą korespondencji pocztowej lub mailowej (dane kontaktowe administratora zob. pkt 1).

 1. Czy musisz podawać nam podawać swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów. W przypadku realizacji obowiązków publicznoprawnych podanie danych jest obligatoryjne.

 1. Kiedy dane zostaną usunięte?

Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z zawarciem lub realizacją umowy, w tym zobowiązań publicznoprawnych lub krócej, jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.